Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποδεδειγμένα μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας συνδυάζοντας την κερδοφορία με το κοινωνικό όφελος. Είναι ο τομέας της Οικονομίας που λειτουργεί παράλληλα με τον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα και βασίζεται σε δημοκρατικά συστήματα διοίκησης.

Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα αφορά μία Συνεργατική –Συνεταιριστική μορφή άσκησης οικονομικής δραστηριότητας. Το νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα μας βασίζεται κατά κύριο λόγο στον Νόμο 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις». Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα είναι ευρέως διαδεδομένη σε ευρωπαϊκό  επίπεδο ως μέσο ένταξης στην αγορά εργασίας,  ατόμων που πλήττονται από την ανεργία, καθώς και μειονεκτούντων κοινωνικών ομάδων.

Σήμερα, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις αποτελούν ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας που δίνει έμφαση στον κοινωνικό αντίκτυπο, την καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης και την προώθηση των δημοκρατικών αρχών διαχείρισης. Έτσι, εκτός από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα υπάρχει και ένας τρίτος τομέας της οικονομίας που παράγει αγαθά και υπηρεσίες, αυτός της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Παρακάτω παρατίθεται σχετικό ενημερωτικό υλικό:

Επισυναπτόμενα