Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3: «Ενέργειες κινητοποίησης, διάχυσης και προβολής» του έργου «NEETs on Board» και υιοθετώντας και εφαρμόζοντας μια μεθοδολογική ολιστική προσέγγιση, οι επιστημονικοί συνεργάτες της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, κ.κ. Βαγγέλης Χαϊνάς κ Κωνσταντίνος Σαββίδης επισκέφθηκαν την Τρίτη 2 Μαΐου 2018 το Άστρος Κυνουρίας και τον Τυρό, ενώ την Τετάρτη 3 Μαΐου 2018 βρέθηκαν στο Λεωνίδιο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών πραγματοποίησαν μια σειρά από συναντήσεις με διάφορους φορείς από τη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα, οι οποίες είχαν ως απώτερο σκοπό και στόχο τόσο την ενημέρωση όσο και την ευαισθητοποίηση των εκπροσώπων των φορέων αυτών για τους στόχους και τις δράσεις του έργου

Η μεθοδολογία επιλογής των φορέων που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ήταν αυτή της Goal targeted approach (στοχευμένη και στοχοθετημένη προσέγγιση από το γενικό στο ειδικό, με εξειδικευμένες ενέργειες προώθησης της ενημέρωσης για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων). Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με φορείς και ιδιώτες των οποίων η φύση ύπαρξής τους και/ή οι δραστηριότητες τους έχουν αποκλειστική ή άμεση συνάφεια με τους ωφελουμένους της ομάδας στόχου του προγράμματος. Η ενημέρωση των φορέων είχε διττό σκοπό και στόχο, αφενός τη δική τους ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και αφετέρου την αξιοποίηση των ωφελειών του προγράμματος τόσο από την πλευρά τους, όσο και προς όφελος των μελών της ομάδας στόχου.

Οι ενημερωτικές συναντήσεις έλαβαν τη μορφή των α) διαπροσωπικών επαφών (με εκπροσώπους Δήμων, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Διευθυντές και Καθηγητές Γενικών, Επαγγελματικών Λυκείων και Γυμνασίων, Προέδρους Εμπορικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών και Μορφωτικών Συλλόγων, β) ανοιχτής διαβούλευσης (με εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων, Γυναικείων Συλλόγων, Πολιτιστικών Συλλόγων, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων κ.λπ.) και γ) επαφές στο πεδίο (street work, ενδεικτικά ενημέρωση και διανομή σχετικού υλικού σε ωφελούμενους της ομάδας στόχου σε πλατείες, καφέ, αφισοκόλληση σε δημόσια και ιδιωτικά κτήρια κ.λπ.).