Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ΣΤ Κύκλου: 25/07/2018

Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και δικαιούχος της είναι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).

Η Πράξη αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 3.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε να ενταχθούν/ επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον κλάδο.
Η διάρκεια της Κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες Θεωρητική Κατάρτιση και 260 ώρες Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα). Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:
Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής Κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 100 ωρών
Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής Κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 160 ωρών.
Η διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης είναι 120 ώρες.

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος 1.471,60 €
Οι ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι:
• Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician)
• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist)
• Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & Mobile apps Specialist)
• Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer)
• Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist).

Κάθε ωφελούμενος παρακολουθεί μία από τις ανωτέρω ειδικότητες.

Η Πιστοποίηση δεξιοτήτων θα γίνει με βάση σχήματα – πιστοποιητικά τα οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά και είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Η πιστοποίηση κατοχυρώνει τα οφέλη του προγράμματος για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αποκτούν αναγνωρίσιμα προσόντα στην αγορά εργασίας.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της χώρας

Περισσότερες πληροφορίες: ΣΕΠΕ – Αμβροσίου Φραντζή 19, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2109249540

http://edu.sepe.gr/article-142.html