Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1995 και έλαβε τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, με κύριο σκοπό την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα.

Με την από 25/5/2007 Γενική Συνέλευση των μετόχων της έλαβε την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.». Έδρα της Εταιρείας είναι το Λεωνίδιο Αρκαδίας.

Είναι επιχείρηση των ΟΤΑ και αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης του προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 για την Ανατολική Πελοπόννησο.

Η Εταιρεία αποτελεί μία τοπική συμφωνία για την στρατηγική και το περιεχόμενο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης μέσα από μία ζωντανή εταιρική σχέση. Αυτό επιτυγχάνεται επιχειρησιακά μέσα από την συγκρότηση ενός επιστημονικού μηχανισμού σχεδιασμού των δράσεων και των έργων και την συνεχή ανατροφοδότηση της πληροφορίας και των αναγκών μέσα από μία ανοιχτή διαφανή λειτουργία.

Σκοπός της Εταιρείας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής για την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη της Ανατολικής Πελοποννήσου, με την ανάπτυξη συμπληρωματικών και εναλλακτικών ως προς τη γεωργία οικονομικών δραστηριοτήτων στον τουρισμό και τον εξαγωγικό προσανατολισμό της αγροτικής παραγωγής, μέσα από την ποιοτική αναβάθμιση και ανάδειξη των χαρακτηριστικών στοιχείων της περιοχής (πολιτιστική παράδοση, φυσικό περιβάλλον, γαστρονομία, αρχιτεκτονική κληρονομιά, λιμενικές υποδομές).

Αναλυτικότερα, οι στόχοι της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της περιοχής είναι οι εξής:

  • Η επιστημονική και τεχνική στήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους μέσα από την ενίσχυση της συνεργασίας, των μηχανισμών, φορέων και θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Η συμβολή στην προώθηση της ολοκληρωμένης επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσα από την ενίσχυση της συνεργασίας, των μηχανισμών, φορέων και θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, ενισχύοντας την ερευνά, καταγραφή, μελέτη και αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της περιοχής.
  • Η διαχείριση και υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή δράσης της.

Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από την:

  • Στήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας των ΟΤΑ της περιοχής, των τοπικών Φορέων, των συνεταιριστικών και επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και των λοιπών συλλογικών – κοινωνικών φορέων, μέσω προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει με αυτούς.
  • Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των εμπειριών άλλων περιοχών από το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας, προς όφελος του τοπικού πληθυσμού, μέσω της ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις, ιδιώτες και συλλογικούς φορείς.
  • Υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης στον τουρισμό, στη γεωργία, στον πολιτισμό και άλλους τομείς ανάπτυξης.

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της Αναπτυξιακής Πάρνωνα αφορούν την υλοποίηση και διαχείριση εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης των ΟΤΑ και των φορέων της περιοχής, την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων αναπτυξιακών έργων και υπηρεσιών σε Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους δημόσιους φορείς, την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής και δράσεων προβολής-προώθησης.

Μέσα από την πολυετή δραστηριοποίησή της, η Εταιρεία έχει υλοποιήσει με επιτυχία πλήθος έργων, υλικών ή άυλων έργων ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας ή κοινωφελή δημόσια έργα, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς ή/και συγχρηματοδοτούμενους πόρους.