Αφορά πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» από το οποίο μπορούν να ωφεληθούν νέοι ηλικίας 15-24 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Κατάρτισης ή Εκπαίδευσης προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους Κοινωνική Επιχείρηση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Αναμένεται

Η δράση περιλαμβάνει την σύσταση Κέντρων Στήριξης Κοινωνικών και Αλληλέγγυων Επιχειρήσεων από υφιστάμενους και νέους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, τα οποία θα λειτουργήσουν ως  «σημεία ενημέρωσης» και ως δομές συμβουλευτικής υποστήριξης υφιστάμενων ή δυνητικών κοινωνικών επιχειρηματιών.

Οι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας θα  ενισχυθούν για την παροχή υπηρεσιών που εντάσσονται στις ακόλουθες  δύο (2) δέσμες ενεργειών μέγιστου συνολικού προϋπολογισμού  80.000,00€

Τα Κέντρα Στήριξη θα υλοποιήσουν τις κάτωθι ενέργειες :

Α  Δέσμη Ενεργειών: Εκκίνηση λειτουργίας Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ως Σημεία Ενημέρωσης (info – point) και Κέντρα Στήριξης.

Στο πλαίσιο της Α’  Δέσμης Ενεργειών, θα χρηματοδοτηθούν φορείς Κ.ΑΛ.Ο. για την παροχή υπηρεσιών:

α) ενημέρωσης και πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο για  ζητήματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,

β) συμβουλευτικής σε υποψήφια μέλη ή ομάδες υποψήφιων μελών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με σκοπό την υποστήριξή τους για τη σύσταση των  φορέων (pre startup) και

γ) προγραμματισμένες τακτικές ανοικτές ενημερώσεις για θέματα που άπτονται της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, γενικά ή και  ειδικότερα.

Β Δέσμη Ενεργειών : Υπηρεσίες σε Υφιστάμενες Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Τα Κέντρα Στήριξης θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και  συμβουλευτικής στους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. κατά τα πρώτα βήματα  λειτουργίας τους (start – up) και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες  υποστήριξης κυρίως σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που βρίσκονται σε ανώτερο σημείο επιχειρηματικής ωριμότητας. Τα Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. θα  πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες της Β’ Δέσμης Ενεργειών  το αργότερο από τον 6ο μήνα της λειτουργίας τους.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής παρέχονται προς  φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας  που έχουν ήδη συσταθεί.